Silver Award

Han Lichun

Wuyin building

Huang Huajian

Shi Xusong

Xiamen Gezhi Impression Decoration Design Engineering Co., Ltd.

Ni Weifeng ,Xiang Shuqian

Guangzhou Anyan Interior Design Consulting Co., Ltd.

Shanghai Aodan Decoration Design Engineering Co., Ltd.

Yan Jinghui, Wang Ying

Lu Jing