2021

Warren

Wan Shiyuan

Xu Peiyuan

Han Lichun

Wuyin building

Huang Huajian

Guangdong Tianyuan Architectural Design Co., Ltd.

Xicheng design

Good life design

Shanghai Aodan Decoration Design Engineering Co., Ltd.