Cultural Office

Guangzhou Chengyi Decoration Engineering Co., Ltd.

Shanghai Jundi Architectural Design Office Co., Ltd.

Zhang Shangbo

Yang Jieming

Lin Shaohang

Beijing Lingkun Culture Communication Co., Ltd

Mao Yanqin

Wang Chen

Liang Guohui

Shanghai Jundi Architectural Design Office Co., Ltd.